baner MTBO

Regulamin1) Postanowienia Ogólne:

-Maraton Terenowy Blisko Otwocka, nazywany dalej w skrócie MTBO, jest maratonem rowerowym na orientację.
-Organizatorem MTBO jest Stowarzyszenie Otwocka Grupa Rowerowa z siedzibą w Otwocku, przy dofinansowaniu ze środków Powiatu Otwockiego.
-Celem maratonu jest sprawdzenie sprawności wytrzymałościowej w jeździe na rowerze i umiejętności poruszania się na orientację z mapą i kompasem w terenie, promowanie aktywności fizycznej, sportu i turystyki oraz kultury wypoczynku, propagowanie walorów kulturowych i przyrodniczych Mazowsza a szczególnie okolic Otwocka.
-Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest podpisanie oświadczenia a braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych i zapoznaniu się z regulaminem. Uczestnikami zawodów mogą być osoby pełnoletnie lub powyżej 16 roku życia posiadające pisemną zgodę opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w zawodach tylko w towarzystwie opiekuna pełnoletniego.
-Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki oraz szkody poniesione na trasie wyścigu. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem. Organizator zaleca ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwym wypadków we własnym zakresie na okoliczność rajdu.


2) Trasa:


-Baza zawodów, start i meta: "Karczma Wiązowska", 05-462 Wiązowna, Parkingowa 20 ( https://www.facebook.com/Karczma.Wiazowska ).
-Celem zawodników uczestniczących w MTBO jest przebycie trasy liczącej około 100 km rowerem i odnalezienie 16 punktów kontrolnych (PK) oraz potwierdzenie swojej obecności na tych punktach poprzez skasowanie perforatorem w miejscu odpowiadającym numerowi PK karty startowej. Punkt będzie oznaczony tzw. lampionami, oraz dodatkowo symbolem literowym lub konfetti, umożliwiającymi potwierdzenie obecności na punkcie w przypadku kradzieży perforatora.
-Przy rejestracji zawodnicy otrzymują numery startowe i karty startowe.
-3 minuty przed startem uczestnicy otrzymują od organizatora kolorowe mapy w skali około 1:50 000 z zaznaczonymi PK i startują jednocześnie, starając się odnaleźć wszystkie punkty według optymalnego wariantu trasy.
-Używanie innych map niż dostarczone przez organizatora jest niedozwolone, w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach do nawigacji satelitarnej. Użycie urządzeń GPS jest dopuszczalne jedynie w celu rejestracji śladu trasy do późniejszych potrzeb a nie w celu orientowania się w terenie.
-Kolejność znajdowania PK jest dowolna, tzw. scorelauf.
-PK mają przypisane punkty wagowe od 1 do 3.
-Warunkiem sklasyfikowanie jest odnalezienie minimum jednego PK.
-Limit wyznaczony na pokonanie trasy to 7 godzin. Za przyjazd po wyznaczonym czasie, odejmowany jest jeden punkt wagowy za każdą rozpoczętą minutę.
-O klasyfikacji końcowej decyduje:
1. ilość odnalezionych punktów wagowych 2. czas
Zawodnicy klasyfikowani są indywidualnie z podziałem na płeć. W trakcie maratonu mogą poruszać się pojedynczo lub w zespołach, lecz nie mogą korzystać z pomocy osób nie uczestniczących w maratonie.
-Organizator dopuszcza wyłączenie możliwości poruszania się po wybranych drogach.
-Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście. Zabronione jest poruszanie się po terenie upraw leśnych i rolnych oraz oznaczonych terenach prywatnych. Niedozwolone jest porzucanie odpadów nieorganicznych na trasie.


3) Program Maratonu

-Termin maratonu: Sobota 5 października 2013 r.
09:00 - 9:45 - Zapisy zawodników
09:57 - Rozdanie map
10:00 - Start
15:00 - Otwarcie mety
17:00 - Zamknięcie trasy
17:30 - Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród
Od 17:00 do ostatniego rowerzysty - grill/ognisko
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu.

4) Wyposażenie:

-Wyposażenie uczestników poza przyborami do pisania (długopis, ołówek) oraz zegarkiem jest dowolne. Niemniej organizator sugeruje, aby uczestnicy posiadali: komplet oświetlenia, kask, kompas, telefon komórkowy (jednak korzystanie z niego w innym celu niż kontakt z organizatorami lub wezwanie pomocy jest zabronione).


5) Wpisowe i zgłoszenia:

do 25.09.2013:
-40 PLN (lub 20 PLN dla członków Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z uregulowaną składką oraz mieszkańców powiatu Otwockiego).

po 25.09.2013:
-60 PLN.

Po 03.09.2013 i w dniu zawodów:
-80 PLN.
Z uwagi na możliwe ograniczenia w ilości pakietów startowych zalecana jest wcześniejsza rejestracja.


Płatne na konto:
Stowarzyszenie Otwocka Grupa Rowerowa
27 2130 0004 2001 0566 3299 0001
VOLKSWAGEN BANK

Aby wziąć udział w zawodach należy się zarejestrować, korzystając z formularza.


6) Koszulki pamiątkowe:

- Koszt koszulki 30PLN (płatne na konto do dnia 25.09.2013)
- Wzór koszulki: Przód, Tył.
- Rozmiary:


7) Świadczenia w cenie wpisowego:

-Kolorowe mapy z naniesionymi punktami.
-Numery startowe.
-Napoje i posiłek regeneracyjny na mecie.
-Nagrodami ufundowanymi przez Powiat Otwocki dla najlepszych zawodników są puchary za miejsca I-III w każdej kategorii oraz karty prezentowe o sumarycznej wartości 1500PLN. Dodatkowo wśród wszystkich zawodników zostaną rozlosowane drobne upominki.


8) Postanowienia Końcowe

-Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
-Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z maratonu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Otwocką Grupę Rowerową imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
-Za niestosowanie się do zasad regulaminu grozi dyskwalifikacja.
-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


Kontakt do organizatora: 601321946, kontakt@jaroslawjakubowski.com


Baza noclegowa:Brak bazy noclegowej.

Lokalizacja BazyStart oraz meta zawodów znajduje się na terenie "Karczmy Wiązowskiej", dojazd na miejsce według załączonej mapki.
Pokaż MTBO #12 dojazd na większej mapie