OTWOCKI PORTAL ROWEROWY
Aktualnie na stronie:
Ostatnia aktualizacja:
OTWOCKA KOALICJA ROWEROWA: Dzień Bez Samochodu. 22.09.2005:
©Tekst: Matildae. Zdjęcia: Edi, Przemek Skoczek. Dodano: 17.10.2005.

Europejski Dzień Bez Samochodu: 22 września, był świetną okazją do pierwszej poważniej rozmowy na temat komunikacji rowerowej w Otwocku z ludźmi, którzy mogą podjąć konkretne kroki i decyzje w kierunku realizacji prorowerowej polityki w tym mieście.
Koalicja Rowerowa Otwock zwróciła się do Prezydenta Otwocka o zorganizowanie właśnie w tym dniu zebrania Otwockiego Centrum Edukacji Ekologicznej, które poświęcone byłoby pwyższemu tematowi. Tych, którzy nie orientują się, czym jest OCEE, odsyłam do stron urzędowych.
Istnienie OCEE daje możliwość spotkania się w gronie zainteresowanych sprawami bliżej lub dalej związanymi ze sprawami ekologii, a także z władzami i przedstawicielami różnych instytucji, które mają wpływ na zachodzące w mieście procesy i zmiany. Jak by nie patrzeć, komunikacja rowerowa do proekologicznych jak najbardziej należy.
Na spotkanie OCEE w "sprawie rowerowej" zaproszonych zostało wielu gości. Łącznie wysłano prawie 50 zaproszeń, w tym do przedstawicieli władz miasta i wydziałów Urzędu Miasta odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, inwestycje, gospodarowanie pasami drogowymi, ochronę środowiska, oraz przedstawicieli władz powiatu otwockiego i starostwa, Zarządu Dróg Powiatowych, policji, straży miejskiej, prasy lokalnej, organów ochrony przyrody i oczywiście wszystkich członków KRO.
Niestety, na ten sam dzień zwołano w międzyczasie nadzwyczajną sesję rady powiatu, na której pozbywano się dotychczasowego wicestarosty, w związku z tym niewielu przedstawicieli starostwa mogło pojawić się na naszym zebraniu. Zarząd Dróg Powiatowych jasno sprecyzował swoje stanowisko w sprawie dróg rowerowych w piśmie, które przysłał, przepraszając za nieobecność. Jak łatwo się domyślić wynikało z niego, że mimo wielkiej radości z powodu powstania prorowerowej inicjatywy, Zarząd nie może w żaden sposób w niej uczestniczyć, gdyż wszystkie swoje środki przeznacza na łatanie nawierzchni.
Po otwarciu zebrania przez Prezydenta Miasta, Andrzeja Szaciłło, głos zabrał Wojtek Sobociński, Prezes PKE Koła "Otwockie Sosny" i przewodniczący KRO, przedstawiając prezentację przygotowaną przez Koalicję, nakreślając zgromadzonym idee powstania KRO, główne problemy związane z ruchem rowerowym na terenie Otwocka, wstępną koncepcję sieci głównych dróg rowerowych towarzyszących ciągom komunikacyjnym w mieście, a także propozycje KRO dotyczące współpracy z administracją i instytucjami, w których zakresie leżą sprawy dróg i komunikacji, na rzecz wprowadzenia do planów zagospodarowania miasta, a następnie realizacji koncepcji sieci dróg.
Jako pierwszy krok do nawiązania współpracy Koalicja wysunęła postulat stworzenie przy Prezydencie Miasta Otwocka zespołu zadaniowego do wyżej wymienionych spraw, składającego się z urzędników, przedstawicieli KRO i właściwych instytucji. W prezentacji przedstawione były również sposoby realizacji podobnych zadań w innych miastach w Polsce oraz pozyskiwania środków na te cele.
Prezydent Andrzej. Szaciłło, dziękując KRO za początki "pozytywnego zamieszania" podkreślił konieczność współpracy w tym zakresie pomiędzy samorządami gminy i powiatu, ponieważ większość głównych dróg na terenie miasta jest w zarządzaniu powiatu. Ponadto przypomniał, że obecnie dla Otwocka tworzone są różne opracowania planistyczne i strategiczne, w których drogi rowerowe powinny zostać uwzględnione, niedługo również rozpoczynają się prace nad realizacją inwestycji rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, na którą miasto otrzymało środki z Funduszu Spójności. Prezydent zaznaczył, że podczas prac nad wnioskiem o fundusze unijne na powyższe cele, podejmowano próby włączenia w jego zakres również tematu przebudowy nawierzchni, łącznie z tworzeniem dróg rowerowych, jednak ta część wniosku została odrzucona.
Prezydent ze sporym entuzjazmem zaakceptował pomysł utworzenia "pod swoimi skrzydłami" zespołu zadaniowego zajmującego się problematyką dróg rowerowych w Otwocku. Sławek Burbicki z Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji poinformował, że obecnie opracowywane jest nowe "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego" dla Otwocka, do którego można już w tej chwili składać wnioski. Studium, jako dokument mający później przełożenie na plany zagospodarowania przestrzennego, stanowiące prawo miejscowe, powinny uwzględniać koncepcję dróg rowerowych. Obecnie plany zagospodarowania przestrzennego obejmują około 1/3 powierzchni miasta, i uwzględniają fragmentu dróg rowerowych, jednak brak jest spójnej koncepcji ich przebiegu.
Głos zabrał także Powiatowy Inżynier Ruchu Drogowego, Edward Grochowski. Wyjaśniał, jakie wymagania techniczne powinny spełniać drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe oraz stwierdził, że można wykorzystać część chodników jako ciągi pieszo- rowerowe, stosując odpowiednie oznakowanie ciągów, przejść i skrzyżowań, jednak pod warunkiem wymiany istniejącej, zniszczonej nawierzchni. Według Inżyniera takie rozwiązanie ma szanse na realizację na wielu odcinkach chodników w Otwocku.
Przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Otwocku przedstawili statystykę wypadków z udziałem rowerzystów w ostatnim okresie, mówili także o obowiązujących przepisach ruchu drogowego dotyczących rowerzystów oraz najczęstszych przypadkach ich łamania.
Przedstawiciele KPP zaoferowali pomoc policji w sprawach związanych z projektowaniem dróg rowerowych jako organ opiniodawczy w zakresie bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. W odpowiedzi na pytanie jednego z obecnych za zebraniu mieszkańców, Andrzej Hałaczkiewicz, Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej oraz Wiceprezydent Robert Mroczek wyjaśnili kwestię budowy fragmentu ścieżki w Wólce Mlądzkiej oraz niezrealizowanej koncepcji ścieżki w ciągu ul. Karczewskiej. Na wykonanie obu ścieżek miało być zawarte porozumienie z Powiatem, jednak zrealizowano jedynie fragment w ul. Żeromskiego. Sprawa drogi rowerowej wzdłuż ul. Karczewskiej pozostała nierozwiązana, a ścieżka niewykonana. Odnośnie ścieżki w Wólce, dla nikogo nie jest tajemnicą, że została wykonana w sposób pozostawiający wiele do życzenia, prawdopodobnie będzie wymagała w przyszłości przebudowy, miejmy nadzieję, że przy okazji łączenia jej z kolejnym odcinkiem.
Na temat koncepcji podstawowej sieci dróg, przedstawionej przez KRO, nie wywiązała się zbyt szczegółowa dyskusja, bo też i sama koncepcja wymaga dopracowania, jednak zebrani zgodnie uznali, ze przedstawiony przebieg priorytetowych ciągów rowerowych jest uzasadniony. Koncepcja dotyczy głównie dróg służących komunikacji, nie rekreacji, jest ogólna, do doprecyzowania w trakcie prac zespołu zadaniowego, zgodnie stwierdzono też, że docelowa koncepcja powinna uwzględniać podział na drogi rowerowe o znaczeniu priorytetowym oraz do realizacji w kolejnych etapach, z uwzględnieniem prac związanych z inwestycjami wodno- kanalizacyjnymi.
Przedstawiciele KRO złożyli na ręce Wiceprezydenta R. Mroczka "Petycję do Władz Miasta Otwocka i Powiatu Otwockiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na drogach oraz podjęcia działań na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w mieście i powiecie".
Po zebraniu spod Urzędu wyruszyło około 50 rowerzystów, na czele z Prezydentem Andrzejem Szaciłło, dla którego na tę okazję specjalnie sprowadzono rower. Tu podziękowania dla Zarządu Parków Krajobrazowych za wypożyczenie tego sprzętu, dzięki któremu udało nam się zachęcić Prezydenta do udziału we wspólnym przejeździe. Pomysł chyba zresztą całkiem przypadł mu do gustu, bo zdecydował się na pokonanie sporo większego odcinka zaplanowanej wcześniej trasy, niż początkowo zamierzał.
Na 13 października zaplanowano w Urzędzie wewnętrzne spotkanie w sprawie zespołu zadaniowego, który ma być powołany do pracy nad interesującym nas tematem.
Jako ta wtyczka, ta czarna owca, podwójny agent, będę informować o kolejnych etapach sprawy i nie ukrywam, że liczę na dalsze Wasze zainteresowanie i zaangażowanie, co by się nie okazało, że to był tylko słomiany zapał.

matildae


DSC06300.JPG DSC06301.JPG DSC06302.JPG Dscf0013.jpg
Dscf0025.jpg PICT0151.JPG PICT0170.JPG PICT0176.JPG